เกี่ยวกับเรา

Image

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานที่พร้อมรับปัญหาและแก้ไขอย่างเป็นระบบ มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์
ความเป็นมา
จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2537
เพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก การฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรม
เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับบัญชีขึ้น เงินเดือนข้าราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2537 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียน และ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจนเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
และมีการแนะนำระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน หรือภาคเอกชน และภาคราชการ
จนทำให้ขณะนี้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ที่ตั้งส่วนกลาง
ตั้งอยู่ที่กรมการค้าภายใน
ส่วนภูมิภาค
ตั้งอยู่ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดของทุกจังหวัด
ภารกิจ
1. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคา ปริมาณสินค้า และ ความไม่เป็นธรรมทางการค้า ฯลฯ
2. แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
3. เจรจาไกล่เกลี่ย ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4. เป็นแหล่งข้อมูลสินค้าที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสอบถามเบื้องต้น
5. เป็นหน่วยงานสุดท้ายที่จะช่วยเหลือผู้บริโภค หากไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายชาตรี อารีวงศ์ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการ
โทร 0-2547-5414 โทรสาร   0-2547-5463
e-mail : chatreea@dit.go.th