เรื่องน่ารู้ (เรื่องร้องเรียน)

เรื่องร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล

ควรแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้ ชื่อ/นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ , ชื่อสถานประกอบการที่ถูกร้องเรียน , สถานที่ตั้ง , ซอย , ถนน , จ./อ./ต. และสถานที่ใกล้เคียง , วันที่เกิดเหตุ , รายละเอียดสินค้า ยี่ห้อ ขนาดบรรจุ/ปริมาณสินค้า ราคา , รายละเอียดพฤติการณ์

ทุกปัญหาเรื่องราคาสินค้าและบริการ แจ้งสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน

ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าและบริการ , แสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าไม่ตรงกับราคาที่จําหน่าย , ปฏิเสธการจําหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมโดยไม่มีเหตุผล , กักตุนสินค้าควบคุม , สินค้าราคาแพง , ใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด ไม่มีคํารับรอง ปริมาณไม่ครบตามจํานวน ,เติมน้ํามันเชื้อเพลิง ก๊าซ LPG/NGV ไม่เต็มลิตร / กก. , ไม่ปิดป้ายราคารับซื้อสินค้าเกษตร , ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายสินค้าเกษตร